Separator koalescencyjny

Każdy odpływ ścieków w miejscu, w którym występuje wysokie ryzyko skażenia substancjami ropopochodnymi, powinien być wyposażony w separator koalescencyjny. Mowa o punktach takich jak stacje i hurtownie paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe itp. Urządzenie to służy do oczyszczania wód opadowych, roztopowych, technologicznych z warsztatów i innych, zanim trafią do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

Jak to działa?

W separatorach koalescencyjnych wykorzystywane są zjawiska sedymentacji i flotacji. W sposób mechaniczny dochodzi do rozdzielenia na oleje i emulsje, które osadzają się na powierzchni, aby reszta ścieków mogła być odprowadzona do kanalizacji. Zjawisko separacji przyspieszają urządzenia wykorzystujące zjawisko koalescencji, czyli łączenia mniejszych kropel substancji oleistych w większe. Tak więc w naszym urządzeniu oczyszczanie zachodzi dwustopniowo:

  1. wstępne oddzielenie części stałych oraz zawiesiny
  2. oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych przez łączenie się kropel mniejszych w większe

Budowa i montaż

Separator koalescencyjny to zbiorniki z laminatu poliestrowo-szklanego w kształcie walca, z wejściami do podłączenia rur. Posiada dwie komory: wlotową i koalescencyjną. Wewnątrz znajduje się wkład filtrujący. Powłoki antykorozyjne zapewniają długotrwałą żywotność oczyszczacza. Montażu dokonuje się w wykopie, na podbudowie w postaci fundamentu cementowego o grubości ok. 10 cm. Podbudowa powinna być wypoziomowana i większa od zbiornika o 20 cm.

Eksploatacja

Separatory koalescencyjne są łatwe w eksploatacji i niezawodne. Raz na jakiś czas należy opróżnić i oczyścić wnętrze oczyszczacza. Warto pamiętać, że osady zaolejone oraz mieszanina wodno-olejowa zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i ich utylizacją zajmują się specjalne firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Częstotliwość przeglądów zależy oczywiście od warunków, w jakich pracuje urządzenie, zaleca się jednak, aby dokonywać ich nie rzadziej niż raz do roku.

W firmie EKO-DAR oferujemy niezawodne i lekkie zbiorniki bezodpływowe na szambo, deszczówkę i inne substancje płynne dla gospodarstw domowych,rolniczych,zakładów produkcyjnych i obiektów rekreacyjnych. Naszą ofertę rozbudowaliśmy również o możliwość zakupu niniejszych oczyszczaczy ścieków ropopochodnych.

Posiadamy w ofercie separatory tłuszczowe, jego doboru dokonujemy zgodnie z normą pr PN-EN 1825:2005.Przy doborze należy uwzględnić takie czynniki jak:

  • maksymalny przepływ ścieków,
  • temperatura ścieków,
  • gęstość tłuszczów i olejów podlegających separacji,
  • wpływ używanych środków wspomagających zmywanie.